Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Statut

STATUT FUNDACJI NATURA INTERNATIONAL POLSKA

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Fundacja pod nazwą NATURA INTERNATIONAL POLSKA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 

Daniela Piec

 

zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Krull w kancelarii notarialnej w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 13b, w dniu 17 kwietnia 2008 działa na pod­stawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

3. Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 2

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§3

 

Siedzibą fundacji jest miasto Elbląg.

 

§ 4

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 5.

 

Celami Fundacji są:

 

 1. Planowanie, wspieranie i realizowanie nowatorskich i praktycznych rozwiązań nastawionych na zwiększenie i długoterminowe zachowanie różnorodności biologicznej.
 2. Propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć i projektów z zakresu ochrony przyrody.
 3. Wykup, dzierżawę gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo.
 4. Organizację konferencji, sympozjów i warsztatów.
 5. Opracowywanie i realizację planów zarządzania oraz planów ochrony siedlisk i gatunków.
 6. Wspieranie organizacji oraz indywidualnych przyrodników i naukowców pracujących na rzecz ochrony przyrody.
 7. Publikowanie materiałów edukacyjnych oraz innych publikacji z zakresu ochrony przyrody.
 8. Organizowanie centrów edukacyjnych oraz stacji terenowych.
 9. Angażowanie wolontariuszy i studentów w badania ekologiczne i ochronę przyrody.
 10. Organizowanie kursów z zakresu praktycznej ochrony przyrody oraz rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 11. Podejmowanie długoterminowych programów monitoringowych, szacowania różnorodności przyrodniczej i cenzusów.
 12. Wspieranie badań naukowych nastawionych na poszerzenie wiedzy z zakresu praktycznych rozwiązań w ochronie przyrody.

 

§ 6

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Wykorzystanie dotacji z funduszy krajowych i zagranicznych.
 2. Realizację projektów zleconych zgodnych z celami Fundacji.
 3. Rozdysponowywanie funduszy na projekty osób i instytucji wspierających cele Fundacji.

 

§ 7

 

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Każdorazowo Zarząd Fundacji ocenia czy podejmowane inicjatywy i projekty przyczyniają sie do realizacji powyższych celów i czy nie kompromitują one dobrego imienia Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zl (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 9

 

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. dochodów z majątku Fundacji.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 10

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji

 

§ 11

 

Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

 

§ 12

 

 1. Pierwszy Zarząd powołany jest przez Fundatora.
 2. W skład Zarządu wchodzą Daniel Cordi Piec (Prezes Zarządu), Paweł Dominik Piwowarski (Skarbnik), Sławomir Józef Niedźwiecki oraz Britt Cordi-Piec (Członkini Zarządu).
 3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Zarząd na trzyletnią kadencję, tym niemniej funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkowie Zarządu powołują Prezesa Zarządu oraz nowych członków Zarządu poprzez głosowanie.
 5. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Zarządu.

 

§ 13

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,
 4. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 6. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.  
 7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w spotkaniach Zarządu przy użyciu telefonu lub komunikatorów typu Skype oraz głosować w formie elektronicznej drogą emailową.
 9. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji właściwemu ministrowi.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 14

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

Zmiana Statutu

 

§ 15

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmia­ny statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 16

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 17

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje za­padają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 18

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

§ 19

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 20

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

2 czerwca 2014

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Tartaczna 3/4

82-300 Elbląg

 

Tel: +48 58 7356529

GSM: +48 530 474 007


E-mail: info@natura-international.org.pl

 

Skype: daniel.piec

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska