Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

REALIZACJA KPO DUBELT - ETAP I

W ramach pierwszego projektu LIFE na ochronę dubelta w Dolinie Górnej Narwi (LIFE11 NAT/PL/436), zrealizowanym wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (2012-16), Natura Int Polska przygotowała Krajowy Program Ochrony Dubelta w Polsce, który został zaakceptowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

Na podstawie KPO, przygotowaliśmy wraz z Lubelskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, projekt LIFE na realizację pierwszego etapu Programu, w latach 2019-2024. 

 

Głównym celem projektu jest zatrzymanie spadku liczebności dubelta oraz osiągnięcie właściwego stanu zachowania lęgowej populacji w Polsce. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację sześciu celów szczegółowych oraz towarzyszących im działań. Wynikają one bezpośrednio z analizy oceny stanu zachowania populacji dubelta i jego siedlisk oraz stwierdzonych zagrożeń, opracowanych w ramach przygotowania Krajowego Programu Ochrony (KPO) dubelta. Program został zaakceptowany przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, pana Krzysztofa Lissowskiego, 2 marca 2017 r. Konsekwentnie, powyższy cel główny oraz zaproponowane w tym projekcie cele pośrednie i działania są tożsame z zapisami Programu.

 

Program znajduje się na stronie GDOŚ.

 

Główną przyczyną spadku liczebności dubelta w Polsce oraz zmniejszenia jego zasięgu występowania w stosunku do lat 80-90 ubiegłego wieku, jest utrata siedlisk lęgowych na skutek niekorzystnych dla gatunku zmian środowiskowych, wywołanych głównie czynnikami antropogenicznymi. W latach 90. w. krajową populację dubelta oceniono na 750-900 tokujących samców (Pugacewicz 2002). Aktualnie jego liczebność szacowana jest na 400-550 samców (Chodkiewicz i in. 2015). W stosunku do lat 90. możemy więc mówić o drastycznym spadku liczebności gatunku sięgającym ponad 40%. Zdecydowanie najpoważniejszym aktualnym zagrożeniem dla populacji dubelta stwierdzonym we wszystkich ostojach kluczowych gatunku jest przesuszenie siedlisk zaś drugim w kolejności ich utrata na skutek zarastania. Jako istotne wskazano również drapieżnictwo gatunków rodzimych i introdukowanych.

 

Zatrzymanie spadku liczebności oraz osiągnięcie właściwego stanu ochrony dubelta zostanie osiągnie poprzez realizację następujących celów pośrednich:

 

1) Utrzymanie siedlisk we właściwym stanie ochrony

2) Zwiększenie sukcesu lęgowego poprzez redukcję drapieżnictwa

3) Monitoring parametrów populacji i stanu zachowania siedlisk

4) Konsultowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych

5) Badania ekologii dubelta oraz zasięgu i wybiórczości siedliskowej

6) Koordynacja realizacji Programu i propagowanie wiedzy o dubelcie i jego ochronie.

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Żyzna 18/16

15-161 Białystok

 

Tel: +48 58 7356529


E-mail: info@natura-international.org.pl

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska