Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Strategia Ptaków Strefowych Lubelszczyzny

Ptaki drapieżne, w tym głównie gatunki, dla których wokół stanowisk lęgowych wyznacza się strefy ochrony (tzw. „gatunki strefowe”) należą do najbardziej zagrożonych gatunków w wyniku przekształceń siedlisk lęgowych i zagrożeń poza okresem lęgowym. Większość z nich wymaga do gniazdowania lasów i terenów otwartych do zdobywania pokarmu, co przekłada się na wielopoziomowe i złożone rodzaje zagrożeń. Skuteczna ochrona tych gatunków wymaga zatem zaangażowania szerokiego grona instytucji, organizacji i grup społecznych. O ile ochrona miejsc gniazdowania gatunków strefowych jest jasno określona w polskim prawie, tak jeśli chodzi o tereny otwarte, zagrożenia i ochrona tej grupy obejmuje wiele czynników, takich jak zmiany siedliskowe w wyniku zaprzestania lub intensyfi kacji gospodarki rolnej, jak również rozwój infrastruktury.

 

W strategii omówione zostały wszystkie rodzaje zagrożeń oraz zalecenia dotyczące ich ograniczenia, tym nie mniej uważamy, że w szczególności, będzie ona przydatna przy opracowywaniu dokumentów planistycznych na różnych etapach i szczeblach planowania przestrzennego oraz przy ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Niestety, w przypadku projektów inwestycyjnych i rozwoju zabudowy, informacje nt. ptaków strefowych zbierane są fragmentarycznie, w odniesieniu tylko do określonego terenu, gdzie planowana jest inwestycja i bez analizy skumulowanego wpływu na całą populację. Z powodu braku przepływu informacji lub nieadekwatnie zbieranych danych, projekty inwestycyjne stoją często w sprzeczności z potrzebami gatunków strefowych, co stwarza utrudnienia proceduralne i wzrost nakładów inwestycyjnych. Tymczasem, przy założeniu, że dostępne w niniejszym dokumencie informacje będą wykorzystywane we wczesnych etapach planowania inwestycji, możliwe będzie zminimalizowanie konfl iktu między działalnością człowieka i ptakami. Strategia zawiera bowiem najnowsze dane na temat rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków strefowych (dostępne również w formacie GIS), ich zagrożeń i wymagań siedliskowych w warunkach Lubelszczyzny.

 

Na terenie województwa funkcjonuje wiele organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji prywatnych (patrz niżej), które mają różne cele strategiczne, tym niemniej są zobligowane do przestrzegania zapisów prawa dotyczących ochrony gatunków i siedlisk priorytetowych. Powstają strategie, plany zagospodarowania, projekty inwestycyjne, jak również Plany Zadań Ochronnych Natura 2000, plany ochrony parków narodowych i projekty bezpośrednio nastawione na ochronę zasobów przyrodniczych. W niniejszej strategii poddane zostały analizie najważniejsze dokumenty, które odnoszą się pośrednio lub bezpośrednio do ptaków strefowych. Przeanalizowano również dokumenty planistyczne rangi lokalnej i regionalnej w celu oceny ich wpływu na populacje gatunków strefowych na poziomie całego województwa. Wyniki tych analiz (planowane farmy wiatrowe, zalesienia oraz przebieg linii energetycznych) zostały zaprezentowane w formie przestrzennej na tle rozmieszenia terytoriów lęgowych ptaków strefowych, co pozwoliło na wyodrębnienie gmin, na terenie których należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalny konfl ikt inwestycji z ptakami strefowymi. 

Strategia Ptaków Strefowych Lubelszczyzny
Strategia Ochrony Ptaków Strefowych na L[...]
Adobe Acrobat document [6.8 MB]

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Żyzna 18/16

15-161 Białystok

 

Tel: +48 58 7356529


E-mail: info@natura-international.org.pl

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska